aischrolatreia

noun: Excessive devotion to filth or obscenity.