Antonio Porchia – give and receive

“I know what I have given you. I do not know what you have received” ~Antonio Porchia