"Aspire now,Adore now,Achieve now." – Sri Sathya Sai Baba

“Aspire now,Adore now,Achieve now.” – Sri Sathya Sai Baba