Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft.

Ajouter un commentaire

Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft. (Ludwig Anzengruber)

Laisser une réponse