Born to be wild — live to outgrow it. Doug Horton

Born to be wild — live to outgrow it.
Birth
Quotations by Doug Horton