Bruce Barton

“When you’re through changing, you’re through.”


Bruce Barton quotes