Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin.

Ajouter un commentaire

Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin. (Giacomo Girolamo Casanova)

Laisser une réponse