Doug Larson – nostalgia

“Nostalgia is a file that removes the rough edges from the good old days.” ~Doug Larson