He can run but he can’t hide. Joe Louis

He can run but he can’t hide.
Competition
Quotations by Joe Louis