He can run. But he cant hide. -Louis, Joe

He can run. But he cant hide. -Louis, Joe