I like people and I like them to like me, but I wear my heart where God put it — on the inside. Source Unknown

I like people and I like them to like me, but I wear my heart where God put it — on the inside.
Heart
Quotations by Source Unknown