I said to the almond tree, Friend, speak to me of God, and the almond tree blossomed. -Kazantzakis, Nikos

I said to the almond tree, Friend, speak to me of God, and the almond tree blossomed. -Kazantzakis, Nikos