I said to the almond tree, Friend, speak to me of God, and the almond tree blossomed. Nikos Kazantzakis

I said to the almond tree, Friend, speak to me of God, and the almond tree blossomed.
Power
Quotations by Nikos Kazantzakis