I speak Spanish to God, Italian to women, French to men and German to my horse. -Charles V

I speak Spanish to God, Italian to women, French to men and German to my horse. -Charles V