"If thou follow thy star, thou canst not fail of a glorious heaven." – Dante Alighieri

“If thou follow thy star, thou canst not fail of a glorious heaven.” – Dante Alighieri