"I’m enjoying my round very much. I’m just having a little problem." – Ai Miyazato

“I’m enjoying my round very much. I’m just having a little problem.” – Ai Miyazato