It isn’t what you do, but how you do it. -John Wooden

It isn’t what you do, but how you do it. -John Wooden