Louis, Joe

He can run. But he cant hide.

Louis, Joe quotes