Was der liebe Gott vom Gelde hält, kann man an den Leuten sehen, denen er es gibt. ~~~ Peter Bamm

Ajouter un commentaire

Was der liebe Gott vom Gelde hält, kann man an den Leuten sehen, denen er es gibt. Peter Bamm

Laisser une réponse