You may imitate, but never counterfeit. -Balzac, Honore De

You may imitate, but never counterfeit. -Balzac, Honore De