Gott zieht an einer Hand, der Teufel an beiden Beinen.

Ajouter un commentaire

Gott zieht an einer Hand, der Teufel an beiden Beinen. (Wilhelm Busch)

Laisser une réponse