Regard your neighbor’s gain as your own gain, and your neighbor’s loss as your own loss. Tai Shang Kan Ying P’Ien

Regard your neighbor’s gain as your own gain, and your neighbor’s loss as your own loss.
Neighbors
Quotations by Tai Shang Kan Ying P’Ien