Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann. ~~~ Mark Twain

Ajouter un commentaire

Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann. Mark Twain

Laisser une réponse